Vedtægter

§1

Stk. 1
Klubbens navn er Fredericia Basketball Klub, FBBK. Klubben har hjemsted i Fredericia Kommune.

Stk. 2
FBBK har til formål at spille og udvide kendskab til og interesse for basketball.

Stk. 3
FBBK er medlem af DBBF, og deltager i turneringer, der bliver afholdt og passer til klubbens hold.

§2

Stk. 1
Enhver kan optages som medlem i FBBK. Indmeldelsen skal ske via holdsport. Vedtægter ligger let tilgængeligt på vores hjemmeside, www.fbbk.dk

Stk. 2
Udmeldelsen skal ske via holdsport

§3 - (Kontingent)

Stk. 1
Kontingentet fastsættes af Generalforsamlingen ud fra et budget, som er udarbejdet af bestyrelsen.

Stk. 2
Kontingentet forfalder til betaling 2 uger efter indmeldelse via holdsport.

Stk. 3
Såfremt et medlem efter to påmindelser ikke har betalt sit kontingent, kan medlemmet ikke deltage i træning m.m. og medlemmets eventuelle udmeldelse af klubben tages op af bestyrelsen.

§4 - (Bestyrelsen)

Stk. 1

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og sekretær, der udgør forretningsudvalget samt en turneringsleder. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.

Stk. 2

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Formand, sekretær og turneringsleder vælges i lige år. Næstformand og kasserer vælges i ulige år.

Stk. 3

Derudover vælges 2 suppleanter, som er på valg hvert år. Suppleanterne har adgang til bestyrelsesmøderne.

Desuden vælges to bilagskontrollanter, som er på valg hvert andet år, henholdsvis på lige og ulige år, samt to suppleanter for disse.

Stk. 4

Bestyrelsen er ansvarlig, men hæfter ikke for de betroede midler.

Stk.5

Foreningen tegnes ved underskrift fra formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse. 

Stk. 6

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen om nedsættelse af de udvalg, der er nødvendige for klubbens drift.

Stk. 7

Ethvert medlem, der er fyldt 16 år, har valgret og er selv valgbar til bestyrelsen, dog skal formanden være personlig myndig.

§5 - (Generalforsamlingen)

Stk. 1
Generalforsamlingen afholdes én gang om året i slutningen af sæsonen, dog senest den 1. juni, med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Kasserens beretning
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse (Jf. §4)
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 • Valg af  bilagskontrollanter.
 • Valg af suppleanter for bilagskontrollanter.
 • Nedsættelse af udvalg.
 • Eventuelt.

Stk. 2
Generalforsamlingen varsles med 14 dage.

Stk. 3
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt afgives til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4
Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt stemmeflertal, ved ændringer af vedtægterne kræves dog 2/3 stemmeflertal af de fremmødte.

Stk. 5
Alle klubbens medlemmer samt forældre til disse har adgang til generalforsamlingen, dog har forældre kun én stemme pr. barn under 16 år, der er medlem af klubben.

§5 - (Ekstraordinær Generalforsamlingen)

Stk. 1
Bestyrelsen kan med 14 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal indkalde såfremt ¼ af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom.

Stk. 2
Alle forslag på en ekstraordinær generalforsamling skal have 2/3 flertal af de fremmødte for at kunne vedtages.

§7

Stk. 1
Beslutning om klubbens ophør kan kun vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med dette eneste punkt på dagsordenen. Generalforsamlingen afholdes med mindst én måneds mellemrum.

Beslutningen om ophør skal begge gange vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2
I tilfælde af ophævelse af klubben henstår eventuelle midler i tre år, hvorefter de overgår til idræts- og ungdomsarbejde i Fredericia Kommune.